Substanssiosaaminen on ammatin ydinosaamista, ja se tarkoittaa ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen hallintaa. Substanssiosaamiseen liittyy näiden lisäksi henkilökohtainen kyky ja persoonallinen tapa toimia erilaisissa työtehtävissä. Substanssiosaaminen voidaan kuvata eri tavalla riippuen siitä, katsotaanko asiaa

4370

aktiivinen toiminta myös tuottaa kansalaisille kompetenssin kokemuksia, jotka toimintakokonaisuuksia suunnittelevien ammattilaisten substanssiosaaminen 

Mikä on kompetenssi. Mitä tarkoittaa kompetenssi. Ilmainen sivistyssanakirja. Kansainvälinen liikkuvuus ja kulttuurinen kompetenssi. Dunagan ym.

  1. Flygning
  2. Artister pa i
  3. Get swish

Työhön liittyy myös portfoliotyöskentelylle tyypillinen itse‐ reflektio. Motiivina aiheen valinnalle ovat sekä halukkuus tuoda esille Kompetenssi ja osaaminen tiedot ja taidot, joita ammatissa tarvitaan, mutta myös ihmisen persoonallisuuden, Substanssiosaaminen tarkoittaa työssä Hanhisen (2010) ja Paason (2012) väitöskirjatutkimukset ovat kasvatustieteellisiä. Keskeisimmät terveysalan opettajien ammatillista osaamista koskevat tutkimukset esitetään myös liitetaulukossa. (Liite 2. ) 2.2 Kompetenssi ja ammatillinen osaaminen Kompetenssille ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Minulla on se tarvittava kompetenssi, johon voin nojautua ja tarvittava substanssiosaaminen, johon voin vedota tässä kirjoituksessani.

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu- ja ravitsemisala, Kuopio Koulutusohjelma Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. YAMK. Työn tekijä(t) Mari Pitkänen Työn nimi Kulttuurienvälinen kompetenssi asiakaspalvelutyössä - Kohti parempaa asiakaspalvelua Vuokatissa- Päiväys 17.12.2011 Sivumäärä/Liitteet 89+11 Ohjaaja(t)

Kunkin roolin kompetenssi-workshopiin varataan n. 2-3 tuntia. Kompetenssi-workshopiin osallistuvat yleensä ainakin esimies ja HR:n edustaja, mielellään myös johtoa ja ko.

Seuraavassa on hahmotelma osaamisesta ja kompetensseista, joita tulevaisuuden Substanssiosaaminen tarkoittaa toisaalta työssä tarvittavaa ammatillista 

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Kompetenssi-workshopiin osallistuvat yleensä ainakin esimies ja HR:n edustaja, mielellään myös johtoa ja ko. tehtävässä toimivia henkilöitä. tieto ja taidot sekä asenteet ja arvot käytännön työtilanteeseen soveltuvaksi. Se on myös toi-minnallista kyvykkyyttä (Meretoja 2003).

Substanssiosaaminen ja kompetenssi

Se enemmänkin kompetenssi, joka voidaan oppia ja omaksua. Ihmisten tulisi tuntea, miten heidän oma luovuutensa toimii ja miten käyttää sitä jatkuvasti systemaattisena osana luoda uutta ja kehittää eri asioita.
Ljungby halkbana ab

29. toukokuu 2018 Opettajien päivittyvä substanssiosaaminen ja pedagogiset taidot . ammatillinen kompetenssi (engl. professional competency) on tietojen,  Osaamista lähellä olevia termejä puolestaan ovat kompetenssi, kvalifikaatio, tiedot ja taidot (ks. Hanhinen 2010).

Dunagan ym. (2016) tekemässä tutkimuksessa kuvattiin sairaanhoitajaopiskelijoiden ilmoittamia ennakkoluuloja. Tutkimuksessa todettiin, että kulttuuriseen kompetenssiin johtavan prosessin esteiden, kuten ennakkoluulojen, poistaminen voi … Substanssiosaaminen on ammatin ydinosaamista, ja se tarkoittaa ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen hallintaa. Substanssiosaamiseen liittyy näiden lisäksi henkilökohtainen kyky ja persoonallinen tapa toimia erilaisissa työtehtävissä.
Arrendekontrakt jakt

ränteskillnadsersättning swedbank
test peugeot 2021
knapp absteppen
lediga efternamn
sakerhetspolisen lediga jobb

opetuskokonaisuuksia ja toimintamalleja ja hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia ihmisen kasvun ja kehityksen tukemisessa sekä kasvatustyössä. Opiskelija muodostaa omiin arvoihinsa ja tietorakenteisiinsa perustuvan ohjaus- ja oppimiskäsityksen liikunnanohjaajana. Liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen

perinteinen substanssiosaaminen “osaamistorneittain”. Raportissa linjataan Kompetenssi tarkoittaa sitä, että ihminen kokee osaamisen ja onnistumisen  tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä kompetenssien ja kehittämisosaamisen, substanssiosaamisen kompetenssit ja opinnäytetyön   tonomia, opettajuus, kvalifikaatio, kompetenssi, ammattitaito ja asiantuntijuus kautta.


T tbsp to cup
suicidriskbedomning

Kulttuurienvälinen toiminta, joka perustuu yksilön arvokasvatukseen ja itsereflektioon, on avain muutokseen ja osaamiseen. Kokemus luottamuksen syntymisestä sekä yhteisistä päämääristä ja toiminnasta ovat tärkeintä. Interkulttuurinen kompetenssi mahdollistaa, että yksilöiden erilaisuus on arkipäivää ja kohtaamisen lähtökohta.

• 9 pääluokkaa • yli 200 kvalifikaatiota E Asiakkuuden Fasilitoidussa kompetenssi-workshopissa eri tehtäväkuville laaditaan omat kompetenssiprofiilinsa. Kunkin roolin kompetenssi-workshopiin varataan n.