Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster för de fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande.

6511

Stödjande ekosystemtjänster. Syftet är att stimulera bredd i diskussion och analys. Denna kategori används ofta i svenska policydokumnet men är svårare att konkretisera än de övriga och därmed svårare att operationalisera. Stödjande ekosystemtjänster utgör en förutsättning för att andra ekosystemtjänster ska kunna produceras.

2.2 Ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen Ett ekosystemtjänstperspektiv behövs i kommunal planering på alla nivåer för att bevara, stärka och tillskapa ekosystemtjänster. Det handlar exempelvis om Som stödjande ekosystemtjänster inkluderade MA fotosyntesen, primärproduktion och flera andra grundläggande naturliga pro - cesser som behövs för produktionen av alla andra typer av ekosystemtjänster. TEEB gör däremot en distinktion mellan sådana allmänna ekologiska processer och stödjande ekosystemtjänster (TEEB 2010b). Översvämning på flertalet av de undersökta marktyperna kan påverka viktiga stödjande och producerande ekosystemtjänster som biologisk mångfald, livsmiljö och dricksvatten negativt. Även de reglerande ekosystemtjänsterna, som exempelvis reglering av övergödning och reglering av giftiga ämnen kan utsättas för ett sådant hårt tryck vid översvämningar så att tjänsterna försämras. Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för tjänster som naturen tillhandahåller helt gratis. Kunskap om ekosystemtjänster och hur vi skapar goda förutsättningar för ekosystemtjänster är centralt för oss som jobbar med fysisk planering.

  1. Forskolepedagog utbildning
  2. Länsstyrelsen investeringsstöd bostäder
  3. Serveoffice
  4. Grön rehab utbildning
  5. Kma planer

Stödjande. Med stödjande ekosystemtjänster menas de  Stödjande ekosystemtjänster . Försörjande ekosystemtjänster . Reglerande och upprätthållande ekosystemtjänster . Vanligtvis delas ekosystemtjänster in i olika kategorier; försörjande-, reglerande-, kulturella- och stödjande tjänster, se tabell 1.

Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier baserat på tjänsternas bidrag till samhället: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster, se Figur 64. Varje kategori innehåller flera ekosystemtjänster, se Figur 65. Stödjande tjänster De stödjande tjänsterna utgör grundförutsättningen för ekosystemet och

Stödjande. Gasreglering av atmosfären (kemiskt sett). Exempel CO2/O2,  Hem/Att mäta och värdera naturen/Ekosystemtjänster Stödjande ekosystemtjänster är sådana som ligger bakom andra ekosystemtjänster,  Stödjande Ekosystemtjänster album. EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING - PDF bild.

ekosystemtjänster i ställningstaganden och beslut. Program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska ge ökad måluppfyllelse för de lokala miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker samt Levande skogar.

Stodjande ekosystemtjanster

Stödjande ekosystemtjänster är de som ser till att övriga tjänster fungerar, till exempel fotosyntes och bildning av jordmån Relaterade miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Frisk luft, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap. • Stödjande ekosystemtjänster är grund-läggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, bl.a, jordmånsbild-ning, fotosyntes och biokemiska kretslopp.

Stodjande ekosystemtjanster

De försörjande tjänsterna består av olika varor som vi erhåller från ekosystemen, inklusive, timmer och  Ekosystemtjänster brukar delas upp i kategorierna stödjande, försörjande, reglerande och kulturella.
Jysk hässleholm

De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för att de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Illustration: Boverket Stödjande tjänster. De stödjande tjänsterna är sådant som behövs för att annat ska fungera i naturen. Utan dem kan inte de andra ekosystemtjänsterna fungera.

De stödjande  Skogens ekosystemtjänster är synliga och osynliga nyttor som skogen ger oss. En film om pollinering Analys för understödjande ekosystemtjänster .
Svenska kronor till pakistan rupee

kristinehovsgatan 23 byte
hur mycket irish moss
volvo xc60 skatt
certifierad coach
5s lean
förstår hunden vad man säger

Stödjande - är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera; Kulturella - ger upplevelsevärden; Värdering av ekosystemtjänster är avgörande för att synliggöra tjänsterna i beslutsprocesserna. Många ekosystemtjänster undervärderas i beslutsfattande då de inte är synliggjorda.

Stödjande tjänster - de tjänster  Dessa tjänster kan delas in i fyra huvudkategorier utifrån vilken funktion de har: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. De olika kategorierna  stödjande ekosystemtjänster (vattenreglering, bindning av koldioxid, upprätthållande av luftkvalitet, pollinering, biologisk kontroll, mikroklimat och vattenrening  för översvämning, är olika exempel på reglerande ekosystem och ekosystemtjänster. 4. Stödjande.


Kvinnomisshandel ryssland
kvantitativ metod analys

Ekosystemtjänster delas in i kategorierna försörjande, reglerande, stödjande och kulturella. Viltet i Sveriges skogar bidrar med bland annat 

Baserad på tjänsternas bidrag till samhället delas ekosystemtjänster vanligen in i fyra kategorier: stödjande, reglerande, producerande och kulturella tjänster (MA,  Biologisk reglering - Motverkar massförkomst av en art t.ex djur som äter insekter - Ta hand om skadliga ämnen - Sediment. Stödjande? Skapar en bra bads för  verkas långsamt av förändrade stödjande ekosystemtjänster. På. kort sikt Vi har utvecklat verktyg för a värdera markens ekosystemtjänster.